Nová verzia WinIBEU 5.00.0

Verzia je určená pre spracovanie štvrťročných výkazov za 1. štvrťrok 2011. Zmeny boli vo výkaze Fin 1-04 pre štátne rozpočtové organizácie a vo výkaze 7-04 v časti II. Prehľad o stave bankových účtov. Organizácie, ktorých sa zmeny netýkajú môžu vytvoriť výkazy aj vo verzii 4.04.0. Odporúčame ale nainštalovať si verziu 5.00.0, nakoľko sú v nej sprístupnené medzivýkazové kontroly na 1. štvrťrok, ktoré vo verzii 4.04.0. nie sú prístupné. Upozorňujeme na zmeny v Odporúčanom členení (sú zvýraznené oranžovou farbou), najmä na povinnosť štátnych RO naplniť do 1. znaku SY11 u účtov 224 a 225 znak R alebo M. V predchádzajúcich verziách v prípade nevyplnenia bol znak M alebo R naplnený podľa zdroja, čo vo verzii 5.00.0 už nie je.

Taktiež upozorňujeme na zmeny v archívnom klientovi r. 2010, kde bola sprístupnená v Číselníku partnerov možnosť Partner zo súhrnného celku a bol dopracovaný Odsúhlasovací formulár - súhrnný celok. Ďalšie zmeny v súvislosti s konsolidáciou r. 2010 zapracujeme do archívneho klienta hneď ako ich MF SR zverejní. Pre používateľov z oblasti samosprávy bol dopracovaný Export do RIS SAM (vo vetve Servis - Exporty). V súvislosti s tým boli vykonané aj zmeny v Návrhu rozpočtu. Všetky zmeny sú popísané v materiáli Zmeny vo ver. 5.00.0. Súbory Export_Korwin.exe a Export_ACASE.exe sú aktualizované verzie programov pre export údajov z WinIBEU pre konsolidáciu pre rok 2010. Programy sú určené pre organizácie, ktoré pracujú vo WinIBEU a ich zriaďovateľ používa program Korwin alebo ACASE. 5.4.2011 - Bola vymenená verzia Aktualizácie WinIBEU kvôli chybe v automatickej aktualizácii. 12.4.2011 - Verzia 5.00.0 bola nahradená verziou 5.00.1. Verzia je potrebná len pre štátne rozpočtové organizácie, ktoré majú v SY11 naplnený aj 2.-3. znak a majú problém s vytvorením výkazu Fin 1-04. 18.4.2011 - Doplnili sme opätovne aj verziu 5.00.0, a to z dôvodu, že verzia 5.00.1 neobsahuje aktualizáciu archívneho klienta. Pre prechod z verzie 4.04.x je teda potrebná verzia 5.00.0, aktualizácia 5.00.1 je len pre štátne RO, ktoré mali problém so SY11 a vykonáva sa až po inštalácii 5.00.0. 20.4.2011 - Vymenili sme pomocné programy pre export podkladov pre konsolidáciu z WinIBEU do programov Korwin a ACASE (pôvodné verzie brali do úvahy aj účtovné doklady z minulých rokov, ak neboli vymazané). 28.4.2011 - Bol vymenený pomocný program pre export do Korwin, nakoľko v programe Korwin bola zmenená štruktúra importných súborov. 4.5.2011 - Po dohode s autormi programu Korwin bol vymenený pomocný program pre Korwin, v exporte sme odstránili medzery, ktoré v Korwine prekážali pri načítaní súborov účtovných pohybov. 9.5.2011 - bol vymenený aktualizačný program archívneho klienta. Pôvodná aktualizácia z 2.5.2011 nastaví príznak "zo súhrnného celku" aj u partnerov, ktorí patria do konsolidovaného celku. Je síce pravda, že títo partneri patria aj do súhrnného celku, ale stráca sa tým informácia o konsolidovanom celku. Upravená verzia má číslo 4.04.0j. Používatelia, ktorí už vykonali načítanie verziou 4.04.0i činnosť neopakujú, opravia si príznak u partnerov z konsolidovaného celku ručne. 16.5.2011 - v záložke Zmeny bol vymenený aktualizačný program archívneho klienta. Verzia 4.04.0k obsahuje Export z WinIBEU do Konsolidačného balíka. Taktiež bol vymenený Zoznam UJ zo súhrnného celku. Podrobnejšie informácie sú v Popise zmien.